Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Aansprakelijkheidsverzekering ondernemer

Als ondernemer kunt u op verschillende manieren op uw wettelijke aansprakelijk worden aangesproken. Dat kan bijvoorbeeld voor uw eigen handelen zijn omdat u, abusievelijk, tijdens uw werkzaamheden schade bij een klant heeft veroorzaakt, maar ook als werkgever van uw personeel. Om uw financiele positie te beschermen kunnen wij u helpen dit zoveel mogelijk af te dekken.

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Met de AVB verzekert u zich tegen schade die aan een persoon of materiaal is toegebracht en waarvoor uw onderneming werkelijk aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in uw bedrijf werkzame persoon aan anderen wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (bijvoorbeeld letsel) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk wat zij voor u uitoefenen. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico als gevolg van het uit oefenen van een beroep. Deze verzekering is speciaal bedoeld voor de vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten, artsen/specialisten, accountants, belastingconsulenten, notarissen, architecten etcetera. Verzekerd is de fout die een deskundige maakt, waardoor de cliënt (financiële) schade lijdt.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten. 

Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering

De laatste jaren is door nieuwe wetgeving de mogelijkheid verruimd om bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de financiële gevolgen van fout bestuur. De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van een verzekerde voor vermogensschade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van materiële – of letselschade. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, is verzekerd volgens de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). 

Milieuaansprakelijkheidsverzekering

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. 

Werkgever Aansprakelijkheid bestuurders van Motorvoertuigen (WEGAM)

De Hoge Raad heeft een aantal jaren geleden uitspraak gedaan naar aanleiding van een ongeval waarbij een werknemer als bestuurder van een busje zijn werkgever aansprakelijk heeft gesteld.

De Hoge Raad stelde de werknemer in het gelijk ook al heeft de werkgever aan zijn zorgplicht voldaan. Doorslaggevend is de norm van goed werkgeverschap gecombineerd met de omstandigheid dat de werknemer niet met de schade mag blijven zitten. De werkgever dient op grond van deze uitspraak in bepaalde gevallen dus op te komen voor de schade die een werknemer lijdt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig.

Deze schade is niet gedekt onder een autoverzekering (WAM-dekking) of onder de aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf. Daarom is voor dit specifieke risico dit verzekeringproduct ontwikkeld.

Meer weten?

Wilt u weten hoe Jenzen u van dienst kan zijn op het gebied van aansprakelijkheid? Wij lichten de mogelijkheden graag toe! Neem voor een persoonlijk advies contact met ons op via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.