Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Verzuim personeel door ziekte

Wanneer u zich als werkgever tegen het risico van de loondoorbetalingsverplichting wilt verzekeren, dan zijn er in beginsel twee mogelijkheden:

1. Conventionele verzekering
Bij de conventionele verzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting op zich, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn wordt overeengekomen, bijvoorbeeld 30 dagen. Daarnaast kan de werkgever kiezen welk percentage van het jaarloon verzekerd wordt.

2. Stop-loss verzekering
Bij de stop-loss verzekering draagt de werkgever de loondoorbetalingsverplichting. Als het totale bedrag dat de werkgever in een verzekeringsjaar aan loon moet doorbetalen een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere voor rekening van de verzekeraar. Deze verzekering is geschikt voor de middel- en grote bedrijven met meer dan 25 personeelsleden.

Arbodienst en reïntegratie

Volgens de Wet verbetering poortwachter dienen zowel de werkgever als de zieke werknemer zich samen in te spannen om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hiervoor dient u deskundige hulp in te schakelen door een contract met een arbodienst te sluiten, al dan niet in combinatie met de ziekteverzuimverzekering. De Arbodienst verleent de werkgever bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.

De verzuimbegeleiding is erop gericht om zieke werknemers zo goed mogelijk te steunen bij reïntegratie. Als dat nodig is, wordt daarbij ook gekeken of aangepast werk een terugkeer mogelijk kan maken. Daarnaast worden de opgelegde verplichtingen vanuit de Wet verbetering poortwachter bewaakt, zoals het plan van aanpak dat binnen acht weken na de ziekmelding klaar moet zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe Jenzen u van dienst kan zijn op het gebied van verzuim, wij leggen het u graag uit! Neem contact met ons op via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.